فیلم آموزشی مدل های استقرار ابر(انواع ابر)

فیلم آموزشی مدل های استقرار ابر(انواع ابر)

/
فیلم آموزشی مدل های استقرار ابر(انواع ابر) در ادامه ی آموزش های و…

فیلم آموزشی سرویس های ابری

/
فیلم آموزشی سرویس های ابری در ادامه ی آموزش های وب سایت نتورک شو…

فیلم آموزشی جنبه های کلود- بحث مدیریت سیستم و محاسبات توزیع شده

/
فیلم آموزشی جنبه های کلود- بحث مدیریت سیستم و محاسبات توزیع شده …
فیلم آموزشی جنبه های کلود(Cloud) و تکنولوژی های اینترنت

فیلم آموزشی جنبه های کلود(Cloud) و تکنولوژی های اینترنت

/
فیلم آموزشی جنبه های کلود(Cloud) و تکنولوژی های اینترنت در ادامه ی آمو…
فیلم آموزشی جنبه های کلود (Cloud) و بحث مجازی سازی

فیلم آموزشی جنبه های کلود (Cloud) و بحث مجازی سازی

/
فیلم آموزشی جنبه های کلود (Cloud) و بحث مجازی سازی در ادامه ی…
فیلم آموزشی تاریخچه ی محاسبات و محاسبات ابری-بخش دوم

فیلم آموزشی تاریخچه ی محاسبات و محاسبات ابری-بخش دوم

/
فیلم آموزشی تاریخچه ی محاسبات و محاسبات ابری-بخش دوم در ادامه ی آموزش…

فیلم آموزشی تاریخچه ی محاسبات و محاسبات ابری

/
فیلم آموزشی تاریخچه ی محاسبات و محاسبات ابری فیلم آموزشی تاریخچه ی مح…